Milad Ramin

سید میلاد رامین آزاد

دبیر رسمی و مدرس دانشگاه

دارای تجربه در زمینه طراحی سایت

سابقه تحصیل

دکترای تخصصی

رشته آموزش محیط زیست | 1394 تا 1400

کارشناسی ارشد

رشته آموزش محیط زیست | 1392 تا 1394

کارشناسی

رشته دبیری فیزیک | 1385 تا 1390

سابقه تدریس

تدریس دانشگاه

دانشگاه فرهنگیان | 1401 تا کنون

تدریس دانشگاه

دانشگاه پیام نور | 1396 تا کنون

آموزش و پرورش

استان تهران | 1385 تا کنون

سایت در حال تکمیل و به‌روزآوری اطلاعات می‌باشد